top of page

Legislació

Ensenyances Elementals de Música (LOMLOE)

Escoles de Música

DECRET 2/2022, de 14 de gener, del Consell de regulació de les escoles d’ensenyament artístic no formal de música i d’arts escèniques.

Currículum de les Ensenyances Elementals de Música

DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l’accés a estes ensenyances.

Currículum de les Ensenyances Elementals de Música (modificació)

DECRET 148/2014, de 12 de setembre, del Consell, de modificació del Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l’accés a estes ensenyances, i s’incorpora al catàleg d’especialitats la Dolçaina.

Admisió, accés i matrícula en les Ensenyances Elementals

ORDE 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

Admisió, accés i matrícula en les Ensenyances Elementals (modificació)

ORDE 49/2015, de 14 de maig , de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifiquen aspectes de l’Orde 28/2011, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa a la Comunitat Valenciana.

Protecció de dades (LOPD - GVA)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018, de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en els centres educatius públics de titularitat de la Generalitat.

Lley Orgànica per la qual es Modifica la LOE de 2006

Lley Orgànica 3/2020, de 29 de decembre, per la qual es modifica la Lley Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Legislació: Archivos
bottom of page